facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj267
Wczoraj612
Tydzień1692
Miesiąc11580
IP44.201.97.224
Zalogowani 0
Goście 6
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Wydarzenia

Wydarzenia

Weso?ych ?wi?t

W dniu 23 listopada 2016r. w Remizie OSP Rogo?no przebywa?a na wizycie u stra?akw 20 osobowa grupa uczniw klasy trzeciej z Szko?y Podstawowej nr.2 im. Olimpijczykw Polskich wraz z wychowawc? p. Magdalen? Dechnig. Podczas spotkania dzieci dowiedzia?y si? na czym polega praca stra?aka, kiedy nim mo?na zosta?, pozna?y numery alarmowe do s?u?b ratowniczych jak i rwnie? sposoby zg?aszania zdarze? na te numery. Poruszono rwnie? w formie skrconego wyk?adu zasady udzielania KPP, oraz zasady bezpiecznego korzystania z akwenw wodnych( rwnie? w zbli?aj?cym sie okresie zimowym) i lodowisk.Na zako?czenie odby?a si? prezentacja sprz?tu ratowniczo-ga?niczego b?d?cego na wyposa?eniu OSP Rogo?no. Podczas spotkania da?o si? zauwa?y? bardzo du?e zainteresowanie dzieci poruszanymi zagadnieniami oraz bardzo du?? aktywno?? poprzez zadawanie stra?akom ciekawych pyta?. W prezentacji udzia? wzi?li druhowie Sebastian Rabsch, ?ukasz Gracz, Krzysztof Pietruszczak i Maciej Urban.
Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no Sebastian Rabsch ; foto druh Krzysztof Pietruszczak

Nowe o?wietlenie:)

www.edward.com.pl

WIZYTA STRA?AKW Z K?ODAWY!!!

W dniu 21.07.2016r. jednostk? OSP Rogo?no odwiedzili cz?onkowie M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej i opiekunowie z Komendantem Gminnym Tomaszem Bara?skim na czele z OSP K?odawa. M?odzi adepci po?arnictwa w cz??ci teoretycznej dowiedzieli si? o zasadach funkcjonowania jednostki OSP Rogo?no oraz jej historii, pozyskiwaniu ?rodkw finansowych z zewn?trz, wsp?pracy z Samorz?dem gminnym i Komend? Powiatow? PSP w Obornikach. Nast?pnie mo?na by?o obejrze? park samochodowy oraz wyposa?enie remizy i wozw ratowniczo-gasniczych!!!

Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no - Sebastian Rabsch
Zdj?cia: dh Krzysztof Pietruszczak

Eliminacje OTWP Nowo?oskoniec

W dniu 19.03.2016r. w Nowo?osko?cu(gmina Oborniki) odby?y si? Eliminacje Powiatowe Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej zorganizowane przez Zarz?d Powiatowy ZOSP RP w Obornikach. W turnieju wyst?pi?o 4 cz?onkw MDP OSP Rogo?no.Turniej zako?czy? si? kolejnym wielkim sukcesem Naszych dziewcz?t.Poprzez zwyci?stwa w swoich kategoriach wiekowych do Fina?u Wojewdzkiego zakwalifikowa?y si? Joanna Budzi?ska reprezentuj?ca SP nr.2 w Rogo?nie(kategoria Szko?y Podstawowe) i Oliwia Dubis reprezentuj?ca OSP Rogo?no(kategoria Szko?y Ponadgimnazjalne).W kategorii Gimnazjum zwyci??y?a reprezentantka Gimnazjum w Obornikach.Poza Joann? Budzi?sk? i Oliwi? Dubis z OSP Rogo?no startowali Kacper Betka i Kajetan Sierzchu?a.By? to historyczny sukces w dziejach OSP Rogo?no,gdy? nigdy dot?d z jednego turnieju nie awansowa?y do Fina?u Wojewdzkiego dwie osoby.Zwyci?zcom serdecznie gratuluj? w imieniu wszystkich cz?onkw OSP Rogo?no i ?ycz? powtrki wyniku w Finale Wojewdzkim.Opiekunem na w/w konkursie by?a dh Monika Ja?kowiak,dh Roman Ja?kowiak i dh Sebastian Rabsch(cz?onek Komisji).Dokumentacj? fotograficzn? sporz?dzi? dh Krzysztof Pietruszczak. Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no Sebastian RabschWięcej artykułów…