facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj225
Wczoraj612
Tydzień1650
Miesiąc11538
IP44.201.97.224
Zalogowani 0
Goście 6
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia
!!!OGŁOSZENIE!!!
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnie posiada na wynajem
lokal użytkowy na 1 piętrze około 360m2,
wszelkich informacji udzielimy telefonicznie: 604-122-283.
Prosimy o udostępnienie ogłoszenia.

Zakup FireFlex Rosenbauer

 

W dniu 10 grudnia 2021 roku, jednostka OSP Rogoźno zakupiła 8 mundurów bojowych FireFlex Rosenbauer za kwotę 39 478,08. Środki na zakup powyższego umundurowania w kwocie 16 000 zł netto, jednostka pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu natomiast 23 478,08 brutto pochodziło ze środków własnych OSP Rogoźno.

Z ogromnym ?alem informujemy, ?e dnia 1 kwietnia 2019 r.
odszed? na wieczn? wart? ze stra?ackich szeregw

?p. Druh STEFAN MIKO?AJCZAK
Wiceprezes Zarz?du G?wnego
Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego
Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewdztwa Wielkopolskiego
im. genera?a Stanis?awa Taczaka

Marsza?ek Wojewdztwa Wielkopolskiego w latach 1998-2005

odznaczony
Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP RP
Z?ot? Odznak? Zas?u?ony dla Ochrony Przeciwpo?arowej
Medalem Komisji Edukacji Narodowej

STATYSTYKA I DZIA?ALNO?? OSP ROGO?NO
ZA ROK 2018!!!

Liczba wyjazdw do zdarze? - 259
W tym:
Po?ary - 59
Miejscowe zagro?enia - 149
Fa?szywe alarmy - 11

Statystyka szczeg?owa:

Po?ary - 59
W tym:
Lasy, uprawy, nieu?ytki rolne, stogi - 25
Sadze w kominie - 14
Budynki mieszkalne - 6
Budynki gospodarcze - 4
Pozosta?e po?ary - 10

Miejscowe zagro?enia - 149
W tym:
Owady b?onkoskrzyd?e - 56
Silne wiatry - 27
Wypadki drogowe - 17
Kolizje drogowe - 15
Pomoc ZRM - 14
Pompowanie wody - 8
Zabezpieczenie l?dowania LPR - 5
Pozosta?e Mz - 7

Fa?szywe alarmy - 11
W tym:
Instalacja wykrywania - monitoring po?arowy - 9
W dobrej wierze - 2

Wyjazdy poza teren gminy - 17, poza teren powiatu - 4

Do najgro?niejszych zdarze? z udzia?em OSP Rogo?no zaliczamy:

Ruda - po?ar altany (?mier? m??czyzny)
We?na DK-11 - wypadek drogowy (?mier? kierowcy samochodu dostawczego)
Wychowaniec - po?ar chlewni ( sp?on??o 4500 szt. trzody chlewnej)
Karolewo - po?ar zbo?a na pniu (sp?on?lo 90ha, uratowano 70ha)

W dzia?aniach ratowniczo - ga?niczych najwi?ksz? ilo?? wyjazdw zaliczyli:

dh ?ukasz Gracz - 186 wyjazdw
dh Sebastian Rabsch - 169 wyjazdw
dh Przemys?aw Grabarczyk - 142 wyjazdy
dh Micha? Przybysz - 141 wyjazdw
dh Tobiasz Felsmann - 117 wyjazdw
dh Pawe? Felsmann - 96 wyjazdw
dh ?ukasz Felsmann - 92 wyjazdy
dh Bart?omiej Ratajczak - 88 wyjazdw
dh Monika Ja?kowiak - Gracz - 84 wyjazdy
dh Marcin Kaniewski - 61 wyjazdw
Og?em w dzia?aniach ratowniczo - ga?niczych bra?o udzia? 26 cz?onkw podzia?u bojowego jednostki.

W roku 2018 stra?acy OSP Rogo?no uko?czyli nast?puj?ce kursy i szkolenia:

Szkolenie z Rat. Wysoko?ciowego - 5 osb
Szkolenie z Rat. Technicznego - 3 osoby
Szkolenie z dziala? poszukiwawczo - ratowniczych - 5 osb
Recertyfikacja KPP - 4 osoby
Kurs Dowdcw OSP - 2 osoby
Kurs Podstawowy - 2 osoby

Jednostka bra?a udzia? w Manewrach ratowniczo - ga?niczych:

Boruchowo Las - przet?aczanie wody na du?e odleg?o?ci
Go?aszyn - rozszczelnienie si? gazoci?gu
Rogo?no ,,Ludwik - Styl ' - upozorowany po?ar na terenie zak?adu.
Budzy? ,,Kabat S.J." - upozorowany po?ar na terenie zak?adu.

Podczas rocznych przegl?dw samochodw i sprz?tu bojowego jednostka otrzyma?a ocene 5,87 w skali 1-6.

M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza

Eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej - M?odzie? Zapobiega Po?arom - dwie cz?onkinie MDP OSP Rogo?no, Joanna Budzi?ska i Julia Piechocka uzyska?y awans do Fina?u Wojewdzkiego.

MDP OSP Rogo?no podczas zawodw CTiF na szczeblu powiatowym w Objezierzu zaj??a 2 miejsce.

Podczas Wielkopolskiego Rajdu MDP na trasie Bukowiec - W?sowo (pow. nowotomyski) , nasza dru?yna zaj??a 6 miejsce.

Cz?onek MDP Micha? Grabarczyk zaj?? 3 miejsce w Wojewdzkim Konkursie plastycznym o tematyce p.po?. organizowanym przez OW ZOSP RP w Poznaniu.

Obchody Dnia Stra?aka:

dh Sebastian Rabsch otrzyma? Honorowy Tytu? Rycerza Floriana nadany przez kapitu?? zlo?on? z przedstawicieli: KP PSP W?growiec, G?osu W?growieckiego, Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Wagrowcu, Starostwa Powiatowego w W?growcu i Burmistrza Rogo?na.

dh Przemyslaw Grabarczyk otrzyma? Tytu? Stra?aka Roku Powiatu Obornickiego nadanego przez KP PSP Oborniki, Oddzia? M-G ZOSP RP w Rogo?nie i Burmistrza Rogo?na.

Podczas Gminnych obchodw Dnia Stra?aka:

dh Paulina So?tysiak otrzyma?a tytu? Dzia?acza Roku w gminie Rogo?no.

dh Tobiasz Felsmann otrzyma? tytu? Najaktywniejszego Stra?aka z OSP Rogo?no.

Prewencja:

Lider Prewencji Spo?ecznej z OSP Rogo?no dh Monika Ja?kowiak - Gracz przeprowadza?a pogadanki w Szko?ach gminy Rogo?no.

dh Tomasz Ruci?ski przeprowadzi? pogadanki w?rd przedszkolakw w Rogozi?skich Oddzia?ach Przedszkolnych.

Dzia?ania na rzecz spo?eczno?ci lokalnej:

Zabezpieczenia uroczysto?ci pa?stwowych i ko?cielnych oraz czynny udzia? i pomoc w organizacji Dni Przemys?a, Do?ynek Gminnych, Plmaratonu Przemys?a II, WO?P oraz wielu innych. W komitetach organizacyjnych i sztabach tych uroczysto?ci zasiadaj? dh Roman Ja?kowiak i dh Sebastian Rabsch.

W imieniu w?asnym, Zarz?du i cz?onkw OSP Rogo?no, pragn? serdecznie podzi?kowa? za dotychczasow? wsp?prac? Burmistrzowi Rogo?na Romanowi Szuberskiemu, Z-cy Renacie Tomaszewskiej , Radnym Rady Miejskiej Rogo?na, Komendantom st.bryg. S?awomirowi Zdrence i bryg. Zbigniewowi Dziwulskiemu oraz funkcjonariuszom PSP w Obornikach i W?growcu, Prezesowi ZOP ZOSP RP w Obornikach dh Krzysztofowi Tomaszewskiemu, Prezesowi ZOMG ZOSP RP w Rogo?nie dh Romanowi Ja?kowiakowi, Inspektorowi Ochrony p.po? S?awomirowi Jamrozowi, Komendantowi KP w Rogo?nie, Stra?y Miejskiej, Dyrektorowi RCK w Rogo?nie, Prezesom jednostek OSP z gminy Rogo?no jak i ich czlonkom, M?odzie?owej Dru?ynie Po?arniczej a tak?e sponsorom takim jak:
Ikano Industry, Neropo, Green Center(STIHL) Tomasz Gajewski, Nadle?nictwo Durowo( Nadle?niczy S?awomir Ko?acz), Zabawkarstwo Jan Pietruszczak, Marcin Ma?yszczak, Roman Kinach oraz wszystkim,ktrych nie sposb wymieni? wspomagaj?cych jednostk? OSP Rogo?no.
Osobiste podziekowania przekazuj? dla cz?onkw podzia?u bojowego jednostki, za mobilno??, trud podczas dzia?a? ratowniczo - ga?niczych i czas po?wi?cony dla dalszego rozwoju OSP Rogo?no.

Sporz?dzi?:
Naczelnik OSP Rogo?no
dh Sebastian Rabsch

Więcej artykułów…