facebook
Start Historia

HISTORIA

Ochotniczej Stra?y Po?arnej
w Rogo?nie

Oficjalnie za pocz?tek legalnej dzia?alno?ci Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rogo?nie przyjmuje si? dzie? 15 czerwca 1874 roku, kiedy to oddano do u?ytku zbudowan? u zbiegu ul. Ogrodowej i Ma?ej Szkolnej pierwsz? sta?? remiz? stra?ack? . Na czele powo?anej OSP stan?? wczesny burmistrz Weise. Wcze?niej dzia?a?o w Rogo?nie Stowarzyszenie Ogniowe. W ci?gu pierwszego roku dzia?ania OSP do stra?y po?arnej przyst?pi?o 50 mieszka?cw Rogo?na. W sk?adzie rogozi?skiej OSP w czasie zaboru pruskiego licznie reprezentowani byli stra?acy narodowo?ci polskiej. Nie zabrak?o te? Polakw w Zarz?dzie jednostki. W okresie I wojny ?wiatowej, czynnie dzia?ali: Jan Cie?nik, Wiktor Dokowicz, Aleksander Dyk, Stanis?aw Domagalski, Pawe? Lutke, Antoni Miller. Podczas Powstania Wlkp, w 1919r. stra?acy zasilili szeregi powsta?cze a Aleksander Dyk mianowany zosta? komendantem miasta Rogo?na. Zwyci?skie powstanie zako?czy?o okres, w ktrym stra?acy, obok innych dzia?aczy, podtrzymywali polskiego ducha narodowego w nie?atwych czasach pruskich rz?dw. Po wyzwoleniu Rogo?na, w odrodzonej Polsce powo?ano ca?kowicie spolszczony Zarz?d OSP, na czele ktrego jako prezes stan?? Wiktor Dokowicz, naczelnikiem zosta? Jan Cie?nik a w sk?ad Zarz?du weszli: Stanis?aw Domagalski, Aleksander Dyk, Antoni Miller i Pawe? Lutke. Jednostka liczy?a wwczas 25 czynnych cz?onkw i 30 wspieraj?cych, dwa lata p?niej rogozi?ska OSP liczy?a ju? 70 cz?onkw. Okresowo, powo?ano rwnie? przymusowe oddzia?y stra?ackie, do ktrych nale?eli wyznaczeni mieszka?cy miasta. Przy miejscowej OSP dzia?a?a wwczas orkiestra d?ta prowadzona przez kapelmistrza Jana Jab?o?skiego. W dniu 06 lipca 1924 r. uroczy?cie obchodzono pierwsze pi??dziesi?ciolecie istnienia rogozi?skiej OSP. Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?w. w ko?ciele ?w. Wita, po ktrej w centralnym punkcie miasta odby?y si? ?wiczenia pokazowe, potem wsplny obiad i zabawa integracyjna na tzw. ogrdku Jarosza do bia?ego rana.

W okresie okupacji hitlerowskiej, najtragiczniejszym okresie dziejw Rogo?na i miejscowej stra?y po?arnej, jednostka istnia?a nadal jako stowarzyszenie, z tym, ?e do Zarz?du wprowadzono Niemcw. Polacy w sile jednego plutonu stanowili obowi?zkowy oddzia? bojowy, ktrym dowodzi? mistrz kominiarski Weimar, natomiast dowdcami sekcji byli Polacy, druhowie: Szczepan Ry?ek, Franciszek Skr?tny i W?adys?aw Wodnicki. Na czele stra?y po?arnej sta? hitlerowiec Waldemar Schutz, ktry cz??? polskich stra?akw podda? represjom, niektrych wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy, natomiast Jana Jab?o?skiego, W?adys?awa Nochowicza i Franciszka Skr?tnego, zamordowano. 23 stycznia 1945 roku do Rogo?na wkroczy?y oddzia?y Armii Czerwonej, sko?czy? si? ponury czas hitlerowskiej okupacji. Trzy miesi?ce p?niej wybrano nowy Zarz?d OSP, ktrego prezesem zosta? dh Jan Cie?nik. Pozosta?e funkcje obj?li druhowie: Stanis?aw Dusterhoft, Edmund Napiecek, Roman Palacz i Florian Zia?a. OSP w Rogo?nie liczy?a wwczas 25 cz?onkw czynnych i 35 wspieraj?cych, w krtkim te? czasie reaktywowano 25-osobow? orkiestr? d?t?. W 1946 roku, z w?asnych funduszy Zarz?d OSP zakupi? z demobilu samochd, ktry przerobiony zosta? na wz bojowy. Pierwszy, profesjonalny wz stra?acki marki Star, jednostka otrzyma?a dopiero w 1958 roku. W mi?dzyczasie wybrano nowy Zarz?d, ktrego prezesem nadal pozosta? Jan Cie?nik natomiast pozosta?e funkcje obj?li druhowie: Witold Fudzi?ski, Stanis?aw Pufal, Marian Ignasiak, Franciszek Rakowski. Trzy lata p?niej, nowym prezesem zosta? Roman Chudzicki, ktry wprowadzi? nowych cz?onkw Zarz?du Zdzis?awa Baszczy?skiego i Stanis?awa Aumillera. Z inicjatywy prezesa Romana Chudzickiego, podj?to w czynie spo?ecznym budow? nowej stra?nicy ze ?wietlic? przy ul. Nowej 4, ktra zosta?a oddana do u?ytku w dniu 22 lipca 1967 roku. Stra?nica ta s?u?y rogozi?skim ochotnikom po dzie? dzisiejszy. Podczas uroczysto?ci otwarcia tej stra?nicy rogozi?ska OSP otrzyma?a nowy sztandar, ufundowany jej przez miejscowe spo?ecze?stwo, jednostka odznaczona zosta?a przez Zarz?d G?wny OSP Z?otym Znakiem Zwi?zku a oddzia? bojowy otrzyma? nowy samochd marki Star 25. W p?niejszym okresie jednostk? wyposa?ono w samochd po?arniczy Jelcz. Przedwczesna ?mier? prezesa Chudzickiego, spowodowa?a zmiany na stanowisku prezesa, ktrym wybrany zosta? Edmund Adamski. Nied?ugo po nim, prezesur? obj?? dh Mieczys?aw Mat?oka, ktry swoim hartem ducha podnis? rang? stra?y po?arnej co skutkowa?o zwi?kszaj?cymi si? szeregami stra?akw ochotnikw. Jednostka wzros?a do 38 cz?onkw, 62 wspieraj?cych, dru?yn? kobiec? z?o?on? z 12 cz?onki?, 11-osobow? dru?yn? harcersk? i 12-osobow? dru?yn? m?odzie?ow?, przy OSP zaistnia? zesp? wokalno-muzyczny. Tak bogata oferta sprawi?a, ?e OSP w Rogo?nie sta?o si? jednostk? wiod?c? i najliczniejsz? w regionie a odpowiednie wyszkolenie cz?onkw i wysoka skuteczno?? przeprowadzanych akcji ratowniczo ga?niczych, dodawa?y presti?u i niepisanej zazdro?ci innych jednostek. W dalszych latach nast?pi?a rozbudowa remizy poprzez dobudowanie Domu Stra?aka, w ktrym umieszczono du?? sal? wyk?adow?, pokoje hotelowe z recepcj?, zaplecze socjalne i pomieszczenia gospodarcze. Dom Stra?aka zbudowany zosta? wsplnym wysi?kiem stra?akw rogozi?skiej OSP, m?odzie?y, zak?adw pracy i zwyk?ych mieszka?cw. W wyniku wprowadzenia z dniem 1 czerwca 1975 r. dwustopniowego podzia?u kraju i utworzeniem Wojewdztwa Pilskiego, jednostka OSP w Rogo?nie podporz?dkowana zosta?a Wojewdzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Pile a operacyjnie Komendzie Rejonowej w W?growcu. W Pile OSP w Rogo?nie zyska?a ?yczliwego or?downika swoich spraw w osobie komendanta wojewdzkiego, p?ka Andrzeja Waligrskiego, rodowitego rogo?nianina oraz bardzo przyjaznego Rogo?nu sekretarza Zwi?zku OSP Czes?awa Dymka. Namacalna pomoc uwidoczni?a si? cztery lata p?niej, gdy na terenie OSP oddano do u?ytku magazyn paliw , gara?e oraz ma?y amfiteatr w celu podtrzymania dzia?alno?ci kulturalnej w jednostce. W nast?pnych latach powstawa?y kolejne inwestycje powi?kszaj?ce obiekt remizy stra?ackiej, podnis? si? poziom ilo?ciowy i jako?ciowy wyposa?enia jednostki, organizowano liczne szkolenia i awansowano wyr?niaj?cych si? stra?akw. Przemiany ustrojowe zapocz?tkowane w Polsce w ko?cu roku 1989, rozpocz?ta w roku nast?pnym i kontynuowana przez kolejne lata reforma administracyjna kraju nie omin??a tak?e naszej OSP, ktra powrci?a do wojewdztwa wielkopolskiego. W grudniu 1990 roku, ze wzgl?du na pogarszaj?cy si? stan zdrowia, z funkcji prezesa rezygnuje Mieczys?aw Mat?oka a jego miejsce zajmuje ceniony miejscowy lekarz Andrzej Kaczmarek, wiceprezesem obrano d?ugoletniego sekretarza Zarz?du, dh Henryka Nowickiego. Naczelnikiem i wiceprezesem zosta? dh Zdzis?aw Baszczy?ski, funkcj? sekretarza obj?? dh Stanis?aw Grzeszczyk, cz?onkami Zarz?du zostali dh Ryszard Kuli?ski, Jan Biega?ski, Pawe? Binczyk, Roman Ja?kowiak i Marek Zieli?ski. Aktywny udzia? stra?akw w ?yciu spo?ecznym miasta powodowa? wzrost autorytet rogozi?skiej OSP. W roku 1995 w oparciu o art. 20 ustawy o ochronie przeciwpo?arowej jednostka jako pierwsza w gminie z wniosku Andrzeja Brandta wczesnego Komendanta Rejonowego w??czona zosta?a do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego. Dalsza reforma administracyjna kraju wprowadzaj?ca powiaty z dniem 1 stycznia 1999 spowodowa?a, ?e wrcili?my do struktur stra?akw ochotnikw powiatu obornickiego. Na pocz?tku roku 2001 OSP Rogo?no w podziale bojowym dysponowa?a stanowi?cymi w?asno?? gminy Rogo?no: samochodem Jelcz 004 rok prod. 1988, samochodem Star rok prod. 1977 ( z przednim nap?dem ) i samochodem Star A 26P rok prod. 1975 ( przekazany z OSP Pru?ce ). W roku 2002 OSP wzbogaci?a si? o fabrycznie nowy samochd ?redni STAR-MAN zakupiony z udzia?em dotacji zast?puj?c nim przekazanego przez gmin? OSP Pru?ce Jelcza 004 z roku 1988. W dniu 17.02.2004 z JRG PSP Oborniki jednostka otrzyma?a przekazany pocz?tkowo w u?yczenie a p?niej przej?ty na w?asno?? samochd ?redni Jelcz 022 rok prod. 1998 zast?puj?c nim przekazany przez gmin? OSP Budziszewko samochd Star z 1977 r.

Przyst?pienie w dniu 1.05.2004 Polski do Unii Europejskiej stworzy?o dalsz? zmian? sytuacji spo?eczno-gospodarczej. Okres ten to dalszy rozwj OSP. W dniu 28 kwietnia 2006 OSP pozyska?a na w?asno?? samochd IFA z drabin? ( rok prod. 1985 ) przekazany OSP z JRG PSP W?growiec a w listopadzie 2006 OSP wzbogaci?a si? o zakupiony na w?asno?? OSP z udzia?em dotacji fabrycznie nowy samochd lekki marki Ford Transit. W tym?e roku ze wzgl?du na brak wolnego gara?u samochd Star A 26P rok prod. 1975 stanowi?cy w?asno?? gminy przekazany zosta? do OSP Go?ciejewo. W latach 2008-2009 OSP wzbogaci?a si? o Cystern? na podwoziu JELCZ o poj. 10000 l i samochd STAR SH 18 z koszem na wysi?gniku oraz samochd osobowy Polonez. W roku 2011 Zarz?d OSP sprzeda? drabin? SD 30 na podwoziu marki IFA zast?puj?c j? zakupion? od OSP Wiele? drabin? z koszem marki Jelcz (MAGIRUS). Po ?mierci by?ego prezesa lekarza Andrzeja Kaczmarka rodzina zmar?ego zgodnie z jego wol? przekaza?a na mienie OSP samochd osobowy OPEL VECTRA, ktry zast?pi? druhom Poloneza. W dniu 3.12.2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu cz?onkw Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rogo?nie odwo?ano ze sk?adu Zarz?du jednostki dh Jana Dariusza Biega?skiego i dh Rafa?a Baszczy?skiego, ktrych zast?pili nowo powo?ani dh Sebastian Rabsch i dh Pawe? Wasila. W zmienionym sk?adzie Zarz?du , ktrego prezesem pozosta? dh Jzef Leon Kami?ski byli dh: Pawe? Felsmann, Sebastian Rabsch, Pawe? Wasila, Marek Sawi?ski, Marek Zieli?ski i Roman Ja?kowiak. Po dokonanej zmianie w sk?adzie Komisji Rewizyjnej zwi?zanej z odwo?aniem z jej sk?adu dh Zdzis?awa Baszczy?skiego do jej sk?adu wybrano dh Eugeniusza Tabata, dh Floriana Grniaka i dh Mariana Chojnackiego.

Zmiany w dzia?alno?ci jednostek stra?y po?arnych, spowodowa?y konieczno?? rozszerzenia obowi?zkw poza po?arowych tzn. ratownictwa dora?nego, drogowego, chemicznego i ekologicznego, postawi?y przed Zarz?dem zadania zmiany profilu szkole? i uzupe?nienia wyposa?enia sprz?tu jednostek bojowych. Rogozi?ska jednostka jako wiod?ca z grona ochotniczych stra?y po?arnych w powiecie w roku 2007 przeszkoli?a pierwszych 8 druhw z zakresu pomocy medycznej. Szkolenie to zosta?o uwie?czone egzaminem druhw w dniu 13.02.2007 r..

Niegospodarno?? i malwersacje finansowe prezesa Jzefa Leona Kami?skiego w roku 2011 doprowadzi?y do pozbawienia go cz?onkostwa w OSP i nowych wyborw w dniu 03-04-2011, w wyniku ktrych nowy Zarz?d OSP ukonstytuowa? si? nast?puj?co:

1. Prezes - Roman Ja?kowiak

2. Wiceprezes-naczelnik - Marek Zieli?ski

3. Wiceprezes - Feliks Kaczmarek

4. Wiceprezes - Marek Rozmiarek

5. Z-ca naczelnika - Sebastian Rabsch

6. Sekretarz - Paulina So?tysiak

7. Skarbnik - ?ukasz Krajniak

8. Gospodarz - Tomasz Ruci?ski

9. Cz?onek Zarz?du - Pawe? Wasila

Ta d?uga i karko?omna droga doprowadzi?a nas do dnia dzisiejszego, w ktrym OSP Rogo?no jest wiod?c? jednostk? ochotnicz? powiatu obornickiego udzielaj?c? pomocy w zakresie gaszenia po?arw, ratownictwa technicznego i zwalczaniu kl?sk r?norakich ?ywio?owych.