OTWP 2013

TURNIEJ WIEDZY PO?ARNICZEJ
GMINY ROGO?NO
OTWP 2013

W sobot? 9 marca w Zespole Szk? im. Hipolita Cegielskiego w Rogo?nie odby?y si? eliminacje miejsko-gminne Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej M?odzie? zapobiega po?arom . W eliminacjach udzia? wzi??o 56 uczestnikw w trzech kategoriach wiekowych: szko?y podstawowe 15 osb, szko?y gimnazjalne -24 osoby i szko?y ponadgimnazjalne 17 osb. Uczestnicy zmaga? konkursowych reprezentowali: Szko?? Podstawow? w Pru?cach, Zesp? Szk? w Parkowie, Gimnazjum nr 1 w Rogo?nie, Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie, Gimnazjum Spo?eczne w Rogo?nie, Zesp? Szk? Agrobiznesu w Rogo?nie, Liceum Oglnokszta?c?ce w Rogo?nie, Zesp? Szk? im H. Cegielskiego w Rogo?nie, Ochotnicz? Stra? Po?arn? w Budziszewku i Ochotnicz? Stra? Po?arn? w Rogo?nie. Komisja konkursowa, ktrej przewodniczy? Prezes zarz?du Oddzia?u Miejsko-Gminnego Zwi?zku OSP RP w Rogo?nie Feliks Kaczmarek pracowa?a w sk?adzie: dh. Dariusz Kaczmarek sekretarz i cz?onkowie: Krzysztof Ostrowski - w-ce Burmistrz Rogo?na , Renata Tomaszewska Dyrektor ZS im. Hipolita Cegielskiego w Rogo?nie, Marek Sawi?ski Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogo?nie , Roman Ja?kowiak w-ce prezes ZOM-G ZOSP RP w Rogo?nie i Sebastian Rabsch- z-ca naczelnika OSP Rogo?no. Uczestnicy zmaga? konkursowych musieli najpierw zmierzy? si? z testami pisemnymi odpowiadaj?c na 40 pyta?, by zakwalifikowa? si? do fina?u ustnego. W finale ustnym, do ktrego kwalifikowa?o si? 5 osb z ka?dej grupy z najlepszymi wynikami z eliminacji pisemnych, ka?dy uczestnik musia? odpowiedzie? na 5 pyta?. W wyniku rozgrywek fina?owych w I grupie wiekowej ( szko?y podstawowe ) I miejsce zaj?? Kamil Kubisz reprezentuj?cy jednostk? OSP Budziszewko, II miejsce Wiktoria Bielawska ze Szko?y Podstawowej w Pru?cach, III miejsce Jakub Grobelny z OSP Budziszewko, IV miejsce Dominik Rakowski z Zespo?u Szk? w Parkowie, i V miejsce Sandra R?czkowiak z SP w Pru?cach. W grupie gimnazjalistw I miejsce zaj??a Kinga Przybylska z OSP Budziszewko, II miejsce Micha? Przybysz z Gimnazjum nr 1 w Rogo?nie, III miejsce Adrian Meller z Gimnazjum nr 1 w Rogo?nie, IV miejsce Adrian Kubisz z OSP Budziszewko i V miejsce Daria Twardecka z OSP Budziszewko. W grupie szk? ponadgimnazjalnych I miejsce zaj?? Patryk Krotecki z ZS Agrobiznesu w Rogo?nie, II miejsce Katarzyna Dudzik z ZS Agrobiznesu w Rogo?nie, III miejsce Marcin Ratajczak reprezentuj?cy jednostk? OSP Rogo?no, IV miejsce Roch Jab?o?ski z LO w Rogo?nie i V miejsce Robert Kowalski z OSP Budziszewko. Osoby, ktre zaj??y trzy pierwsze miejsca w ka?dej z grup uzyska?y prawo startu w eliminacjach powiatowych turnieju. Uczestnikw eliminacji do zmaga? konkursowych przygotowywali opiekunowie: Dariusz Zawiski ( SP Pru?ce ), Marzena Dzia?o ( ZS w Parkowie ), Dawid Twardecki i Marek Kowalski ( OSP Budziszewko ), Sebastian Rabsch ( OSP Rogo?no) , Roman Szuberski ( LO Rogo?no, ZS im . H. Cegielskiego w Rogo?nie, Gimnazjum Spo?eczne, Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie), Aleksandra Karpik-Pawlak ( Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie, ZSAgrobiznesu W Rogo?nie ) i Renata Szczurek ( Gimnazjum nr 1 w Rogo?nie ). Ka?dy finalista turnieju otrzyma? pami?tkowy dyplom a trzy miejsca w ka?dej grupie dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Gmin? Rogo?no.


Sporz?dzi?: dh Feliks Kaczmarek