facebook
Start Galeria

Galeria OSP

I Wojewdzkie Manewry Ratownictwa Medycznego
Go?uchw 2013

W miejscowo?ci Go?uchw (pow. Pleszewski) w dniu 9 listopada 2013r. odby?y si? I Wojewdzkie Manewry w Ratownictwie Medycznym. W manewrach uczestniczy?a dru?yna OSP Rogo?no w sk?adzie: dh. Monika Ja?kowiak, dh. Sebastian Rabsch, dh. ?ukasz Gracz i dh. Mateusz Kubiak. Po wys?uchaniu trzygodzinnego wyk?adu na temat medycyny ratunkowej, 23 dru?yny uczestnicz?ce w manewrach przyst?powa?y kolejno do przygotowanych zada? przedstawiaj?cych r?norodne przyk?ady wypadkw i zdarze? z udzia?em cz?owieka. W mi?dzyczasie odbywa? si? rwnie? konkurs przygotowany przez WORD w Kaliszu dla kierowcw poszczeglnych zespo?w na ktry sk?ada? si? test ze znajomo?ci przepisw ruchu drogowego i jazdy samochodem na przygotowanym torze przeszkd.

Sporz?dzi?: Z-ca naczelnika dh. Sebastian Rabsch

?wiczenia na akwenie wodnym w Budziszewku

Sobota 25.05.2013r. oko?o godz. 9:00 S?u?by ratunkowe, OSP Rogo?no oraz WOPR Rogo?no otrzyma?y zg?oszenie o ton?cej osobie na jeziorze Budziszewskim. Zast?py 529-26 SLRt oraz 529-22 GBA uda?y si? natychmiast po ?d? ratunkow? do siedziby WOPR. Po doje?dzie na akwen wodny wraz z ratownikami wodnymi przyst?piono do szybkiej akcji ratunkowej. Po chwili na miejsce przyby? tak?e zast?p z ?odzi? ratunkow? z JRG Oborniki. Dzi?ki szybkiej i sprawnej akcji, osoba ton?ca zosta?a wyci?gni?ta na brzeg i otrzyma?a pomoc medyczn? od stra?akw. Na szcz??cie, to by?y tylko ?wiczenia, gdzie mogli?my wsplnie sprawdzi? dzia?anie i wsp?prace wszystkich s?u?b ratunkowych. Na koniec wszystkie s?u?by zjecha?y do bazy WOPR, w celu podsumowania wsplnych ?wicze?. Mamy nadzieje, ?e nasza wsp?praca z WOPR b?dzie dalej si? rozwija?a jak dotychczas.

Zdj?cie do pobrania

ZAPRASZAM DO KOPIOWANIA I USTAWIANIA BANERU JAKO "ZDJ?CIE W TLE" na FaceBook'u

www.osprogozno.pl


LINK DO POBRANIA ORGINA?U:

http://www.sendspace.com/file/ya2pcp

MDP OSP Rogo?no

Kobiety w Akcji 2012r.

Akcje i interwencje